Dodano produkt do koszyka

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Grzegorz Łaszczyca

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
W książce usystematyzowano zagadnienia dotyczące akt sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym, mające doniosłe znaczenie dla zapewnienia prawidłowości postępowania administracyjnego oraz kończącego to postępowanie rozstrzygnięcia. Omówione zostały najważniejsze aspekty akt sprawy, m.in. ich:


istota,
zasady tworzenia,
język,
udostępnianie, okazywanie oraz przesyłanie,
odtwarzanie,
zwrot materiałów z akt sprawy.
Kluczowe znaczenie dla praktyki administracyjnej mają zwłaszcza zagadnienia dotyczące składników akt sprawy (ze względu na konsekwencje procesowe poszczególnych postaci utrwaleń) oraz te związane z czynnością udostępniania akt sprawy - już sama liczba orzeczeń sądowych odnoszących się do wskazanej problematyki podkreśla jej doniosłość w sferze orzecznictwa administracyjnego.

Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników organów administracji publicznej, stron postępowania administracyjnego oraz ich zastępców procesowych, sędziów sądów administracyjnych oraz dla pracowników naukowych.

Cena: 85.00 zł 64.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Kurier GLS 45.00 zł
Odbiór osobisty

Gottlieba Daimlera 2, Warszawa

azymut@selly.pl

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16

Opis produktu
Tytuł
Akta sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Autor
Grzegorz Łaszczyca
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7518-4
Seria
Monografie
Rok wydania
2014
Liczba stron
332
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 21

Rozdział 1
Istota akt sprawy | str. 25

1.1. Podstawy prawne akt sprawy w polskim postępowaniu administracyjnym | str. 25

1.1.1. Uwagi ogólne | str. 25

1.1.2. Granice regulacji akt sprawy w przepisach rozporządzenia o postępowaniu administracyjnem | str. 27

1.1.3. Zakres unormowania akt sprawy w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego | str. 29

1.2. Pojęcie i charakter prawny akt sprawy | str. 31

1.3. Funkcje akt sprawy | str. 38

1.3.1. Ogólna funkcja utrwalająca | str. 38

1.3.2. Funkcje szczegółowe | str. 43

1.4. Charakter prawny czynności tworzenia akt sprawy | str. 47

Rozdział 2
Formy (postacie) utrwaleń w aktach sprawy (składniki akt sprawy) | str. 50

2.1. Uwagi ogólne | str. 50

2.2. Klasyfikacja "materiałów" | str. 50

2.2.1. Dokumenty i "materiały" niebędące dokumentami. Pojęcie dokumentacji | str. 51

2.2.2. "Materiały" publiczne (urzędowe) i "materiały" prywatne (nieurzędowe) | str. 52

2.2.3. "Materiały" krajowe i "materiały" zagraniczne" | str. 54

2.2.4. Materiały" w języku urzędowym i "materiały" w języku nieurzędowym | str. 56 2.2.4.

2.2.5. "Materiały" oryginalne, "materiały" zastępcze oraz "materiały" nieoryginalne | str. 57

2.2.6. "Materiały" autentyczne (prawdziwe) i "materiały" nieautentyczne (nieprawdziwe) | str. 62

2.2.7. "Materiały" papierowe i "materiały" o innym podłożu | str. 64

2.2.8. "Materiały" aktualne i "materiały" archiwalne | str. 65

2.2.9. "Materiały" procesowe i "materiały" pozaprocesowe | str. 66

2.2.10. "Materiały" indywidualne i "materiały" blankietowe | str. 66

2.2.11. "Materiały" odręczne i "materiały" zautomatyzowane | str. 67

2.3. Dokument | str. 68

2.3.1. Pojęcie dokumentu w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 68

2.3.2. Dokument urzędowy | str. 73

2.3.2.1. Istota dokumentu urzędowego | str. 73

2.3.2.2. Przykłady dokumentów urzędowych | str. 78

2.3.3. Dokument prywatny | str. 82

2.3.3.1. Istota dokumentu prywatnego | str. 82

2.3.3.2. Przykłady dokumentów prywatnych | str. 84

2.4. Inne "materiały" | str. 87

2.4.1. "Materiały" o znaczeniu dowodowym | str. 87

2.4.1.1. Mapa | str. 89

2.4.1.2. Plan - rysunek - szkic - schemat - projekt | str. 91

2.4.1.3. Fotografia | str. 94

2.4.1.4. Nośnik utrwalający obraz lub dźwięk albo i obraz i dźwięk | str. 95

2.4.1.5. "Zapisy" badań diagnostycznych | str. 97

2.4.2. "Materiały" pozbawione wartości dowodowej | str. 98

2.4.2.1. Uwaga wstępna | str. 98

2.4.2.2. Anonim | str. 98

2.4.2.3. Niepodpisane podanie | str. 99

2.4.2.4. Nieuwierzytelniona kopia | str. 101

2.4.2.5. Materiały" wyrażające nieistniejące czynności organu administracji publicznej | str. 103

Rozdział 3
Zasady tworzenia (prowadzenia) akt sprawy | str. 105

3.1. Uwagi ogólne | str. 105

3.2. Zasada obligatoryjności tworzenia (prowadzenia) akt sprawy | str. 107

3.3. Zasada oficjalności tworzenia (prowadzenia) akt sprawy | str. 108

3.4. Zasada rzeczywistości akt sprawy | str. 109

3.5. Zasada chronologicznego utrwalania "materiałów" w aktach sprawy | str. 110

3.6. Zasada trwałego scalania "materiałów" w aktach sprawy | str. 111

3.7. Zasada odrębności akt sprawy administracyjnej (oddzielności od akt innych spraw lub "kwestii") | str. 113

Rozdział 4
Metryka sprawy jako ułomny wykaz (spis) akt sprawy | str. 114

4.1. Uwagi ogólne | str. 114

4.2. Istota metryki sprawy w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 115

4.2.1. Rozumienie terminu "metryka" | str. 115

4.2.2. Założenia i źródła prawa | str. 116

4.2.3. Pojęcie metryki sprawy | str. 117

4.3. Charakter prawny czynności zakładania i prowadzenia metryki sprawy | str. 118

4.4. Zakres obowiązku założenia i prowadzenia metryki sprawy | str. 121

4.5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy czynności odnotowywanych w metryce sprawy | str. 123

4.6. Zasady wykonywania czynności zakładania i prowadzenia metryki | str. 128

4.6.1. Uwagi ogólne | str. 128

4.6.2. Zasada oficjalności zakładania i prowadzenia metryki | str. 128

4.6.3. Zasada obligatoryjności metryki | str. 129

4.6.4. Zasada bieżącej aktualizacji metryki | str. 130

4.6.5. Zasada szczegółowej treści metryki | str. 130

4.6.6. Zasada określonej formy metryki | str. 131

4.7. Skutki naruszenia przepisów o metryce sprawy | str. 132

Rozdział 5
Język akt sprawy | str. 134

5.1. Uwagi ogólne | str. 134

5.2. Zasada języka urzędowego akt sprawy. Skutki włączenia do akt sprawy "materiałów" w języku obcym | str. 136

5.3. Granice dopuszczalności "materiałów" w języku pomocniczym | str. 143

5.4. Język dokumentów udostępnianych osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się | str. 148

5.5. Konsekwencje niejasnego języka "materiałów" | str. 150

5.6. Problem nieprzystojnego języka "materiałów" | str. 153

Rozdział 6
Udostępnianie akt sprawy | str. 156

6.1. Ewolucja instytucji procesowej udostępniania akt sprawy | str. 156

6.1.1. Udostępnianie akt administracyjnych w przepisach rozporządzenia o postępowaniu administracyjnem | str. 156

6.1.2. Założenia projektu kodeksu postępowania administracyjnego oraz nowelizacje przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie udostępniania akt sprawy | str. 160

6.2. Podstawy prawne czynności udostępniania akt sprawy | str. 162

6.2.1. Podstawy konstytucyjne | str. 162

6.2.2. Podstawy kodeksowe | str. 164

6.2.3. Podstawy pozakodeksowe | str. 164

6.2.3.1. Uwaga ogólna | str. 164

6.2.3.2. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych | str. 165

6.2.3.3. Udostępnianie akt na podstawie ustawy o języku migowym | str. 166

6.2.3.4. Granice udostępniania akt sprawy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej | str. 166

6.2.4. Standardy europejskie | str. 172

6.3. Istota prawa dostępu do akt sprawy | str. 173

6.3.1. Uwagi ogólne | str. 173

6.3.2.Elementy konstrukcyjne prawa dostępu do akt sprawy | str. 175

6.3.3. Charakter prawny czynności udostępniania i odmowy udostępniania akt sprawy | str. 180

6.4. Zakres przedmiotowy udostępniania akt sprawy | str. 181

6.4.1. Akta sprawy jako substrat udostępniania | str. 181

6.4.2. Granice wyłączeń przedmiotowych akt sprawy | str. 184

6.4.2.1. Uwagi ogólne | str. 184

6.4.2.2. Wyłączenie "materiałów" zawierających informacje niejawne | str. 186

6.4.2.3. Wyłączenie "materiałów" ze względu na ważny interes państwowy | str. 190

6.4.2.4. Dopuszczalność wyłączenia "materiałów" ze względu na inne kryteria | str. 195

6.5. Zakres podmiotowy udostępniania akt sprawy | str. 196

6.5.1. Granice podmiotowe jawności postępowania administracyjnego | str. 196

6.5.2. Zasada jawności akt sprawy dla strony postępowania administracyjnego | str. 197

6.5.3. Zakres udostępniania akt sprawy podmiotom na prawach strony | str. 203

6.5.4. Udostępnianie akt "kwestii" innym uczestnikom postępowania | str. 206

6.5.5. Zasada wyłączenia publicznego (nieograniczonego) dostępu do akt sprawy | str. 207

6.6. Rodzaje uprawnień w zakresie dostępu do akt sprawy | str. 208

6.6.1. Uwagi ogólne | str. 208

6.6.2. Prawo wglądu w akta sprawy | str. 210

6.6.3. Prawo sporządzania z akt sprawy notatek, kopii lub odpisów | str. 211

6.6.4. Prawo żądania uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy sporządzonych przez stronę | str. 215

6.6.5. Prawo żądania wydania stronie z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów | str. 224

6.7. Granice czasowe stosowania instytucji udostępniania akt sprawy | str. 225

6.7.1. Uwagi ogólne | str. 225

6.7.2. Sfera czasowa procesowego udostępniania akt sprawy | str. 226

6.7.3. Sfera czasowa pozaprocesowego udostępniania akt sprawy | str. 228

6.8. Wymogi udostępniania akt sprawy | str. 230

6.8.1. Uwagi ogólne | str. 230

6.8.2. Miejsce udostępniania akt sprawy | str. 230

6.8.3. Asysta pracownika organu administracji publicznej | str. 233

6.8.4. Wymiar czasowy czynności udostępniania akt sprawy | str. 235

6.8.5. Inne wymogi udostępniania akt sprawy | str. 235

6.9. Odmowa udostępniania akt sprawy | str. 236

6.9.1. Przesłanki odmowy udostępnienia akt sprawy | str. 236

6.9.2. Forma odmowy udostępnienia akt sprawy | str. 238

6.10. Skutki naruszenia przepisów o udostępnianiu akt sprawy | str. 242

Rozdział 7
Okazywanie akt sprawy administracyjnej | str. 248

7.1. Uwagi ogólne | str. 248

7.2. Okazywanie akt sprawy biegłemu (członkowi instytutu naukowego, naukowo-badawczego, instytucji specjalistycznej, innej jednostki) w celu wydania opinii (ekspertyzy) | str. 249

7.3. Okazywanie akt sprawy tłumaczowi | str. 251

7.4. Okazywanie akt sprawy osobie wspomagającej stronę będącą osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się | str. 253

7.5. Okazywanie akt sprawy jako przedmiotu oględzin | str. 254

Rozdział 8
Przekazywanie akt sprawy | str. 257

8.1. Uwagi ogólne | str. 257

8.2. Przesłanie akt sprawy (akt "kwestii") organowi odwoławczemu (zażaleniowemu) | str. 258

8.3. Zwrotne przesłanie akt sprawy organowi pierwszej instancji przez organ odwoławczy (zażaleniowy) | str. 263

8.4.Przekazanie akt sprawy zasadniczej (pierwotnej) organowi właściwemu do wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej (postanowienia administracyjnego) | str. 266

8.5. Przekazanie akt sprawy w związku z utratą (zmianą) właściwości organu administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego | str. 268

8.6. Przesyłanie akt sprawy organowi udzielającemu pomocy prawnej | str. 271

8.7. Przekazanie akt sprawy wraz ze skargą i odpowiedzią na skargę sądowi administracyjnemu | str. 273

8.8. Przesłanie lub przedstawienie akt sprawy na żądanie prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Pacjenta | str. 278

8.9. Przedstawienie akt sprawy sądowi cywilnemu | str. 281

8.10. Przekazanie akt sprawy organowi prowadzącemu postępowanie karne | str. 283

Rozdział 9
Odtwarzanie akt sprawy | str. 286

9.1. Uwagi wprowadzające | str. 286

9.2. Cel i charakter prawny odtwarzania akt sprawy | str. 287

9.3. Przedmiot i zakres odtwarzania akt sprawy | str. 289

9.4. Podstawy prawne czynności odtworzenia akt sprawy | str. 290

9.5. Właściwość organów do odtwarzania akt sprawy | str. 293

9.6. Forma rozstrzygnięcia w kwestii odtworzenia akt sprawy | str. 294

9.7. Etap odtworzenia akt sprawy | str. 297

9.8. Czynności procesowe odtworzenia akt sprawy | str. 297

9.9. Skutki czynności odtworzenia akt sprawy | str. 301

Rozdział 10
Zagadnienie zwrotu "materiałów" z akt sprawy | str. 304

10.1. Zasada niedopuszczalności zwrotu "materiałów" z akt sprawy | str. 304

10.2. Granice dopuszczalności zwrotu "materiałów" w zakresie regulacji rozporządzenia o postępowaniu administracyjnem | str. 305

10.3. Granice dopuszczalności zwrotu "materiałów" w zakresie regulacji kodeksu postępowania administracyjnego | str. 308

Wnioski | str. 311

Literatura | str. 317
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl