Dodano produkt do koszyka

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz

Tadeusz Kuczyński, Dominik Wajda, Krzysztof Ślebzak, Zbigniew Góral, Elżbieta Ura, Krzysztof Wojciech Baran, Anna Musiała, Daniel Książek, Aleksandra Bocheńska, Mariusz Lekston, Iwona Sierocka, Izabela Florczak, Tadeusz Nycz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
Akademickie prawo zatrudnienia odnosi się do relacji normatywnych zachodzących pomiędzy zatrudnionymi a podmiotami zatrudniającymi w uczelniach wyższych. W szczególnie szeroki sposób reguluje ono status nauczycieli akademickich.


Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.


Przedmiotem wywodów są w nim m.in.:

nawiązanie stosunku pracy,
uprawnienia i obowiązki wynikające ze stosunku pracy,
przekształcenie stosunku pracy,
rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy,
procedury uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego,
zatrudnienie administracyjnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie cywilnoprawne w uczelniach wyższych,
zatrudnienie doktorantów w szkołach doktorskich,
przepisy przejściowe.Komentując poszczególne regulacje, autorzy przedstawiają również bogaty dorobek judykatury i nauki prawa pracy w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla nauczycieli akademickich, władz uczelni, pracowników działów kadr oraz przedstawicieli związków zawodowych. Zainteresuje również przedstawicieli doktryny prawa pracy, radców prawnych, adwokatów, a także sędziów orzekających w sprawach pracowniczych.

Cena: 136.00 zł 102.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Kurier GLS 45.00 zł
Odbiór osobisty

Gottlieba Daimlera 2, Warszawa

azymut@selly.pl

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16

Opis produktu
Tytuł
Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz
Autorzy
Tadeusz Kuczyński, Dominik Wajda, Krzysztof Ślebzak, Zbigniew Góral, Elżbieta Ura, Krzysztof Wojciech Baran, Anna Musiała, Daniel Książek, Aleksandra Bocheńska, Mariusz Lekston, Iwona Sierocka, Izabela Florczak, Tadeusz Nycz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-359-8
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2019
Liczba stron
690
Format
pdf
Spis treści
O Autorach | str. 5

Wykaz skrótów | str. 17

Wstęp | str. 21

Ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wyciąg) | str. 23

DZIAŁ II. Szkolnictwo wyższe | str. 25
Rozdział 5. Pracownicy uczelni | str. 25
Art. 112. [Pracownicy uczelni] | str. 25
Art. 113. [Wymagania wobec nauczycieli akademickich] | str. 29
Art. 114. [Grupy pracowników uczelni będących nauczycielami akademickimi] | str. 37
Art. 115. [Obowiązki nauczycieli akademickich] | str. 41
Art. 116. [Stanowiska nauczycieli akademickich] | str. 51
Art. 117. [Nawiązanie stosunku pracy] | str. 62
Art. 118. [Zakaz powstania podległości służbowej między osobami bliskimi] | str. 73
Art. 119. [Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego] | str. 81
Art. 120. [Wskazanie uczelni jako podstawowego miejsca pracy] | str. 89
Art. 121. [Osoba wykonująca czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do rektora] | str. 93
Art. 121a. [Ochrona trwałości stosunku pracy nauczyciela akademickiego będącego sędzią TK, SN lub NSA] | str. 95
Art. 122. [Legitymacja służbowa] | str. 107
Art. 123. [Wypowiedzenie umowy o pracę z nauczycielem akademickim] | str. 109
Art. 124. [Wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim] | str. 122
Art. 125. [Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego] | str. 130
Art. 126. [Regulamin pracy; określenie warunków wynagradzania za pracę] | str. 154
Art. 127. [Czas pracy nauczyciela akademickiego; pensum] | str. 159
Art. 128. [Okresowa ocena nauczycieli akademickich] | str. 168
Art. 129. [Urlop wypoczynkowy] | str. 181
Art. 130. [Płatny urlop naukowy] | str. 194
Art. 131. [Płatny urlop dla poratowania zdrowia] | str. 201
Art. 132. [Odwołanie od orzeczenia lekarskiego] | str. 210
Art. 133. [Ponoszenie przez uczelnię kosztów badań lekarskich] | str. 212
Art. 134. [Delegacja ustawowa] | str. 212
Art. 135. [Wynagrodzenie w okresie urlopu wypoczynkowego oraz za czas płatnych urlopów] | str. 213
Art. 136. [Składniki wynagrodzenia pracownika uczelni publicznej] | str. 218
Art. 137. [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego] | str. 222
Art. 138. [Dodatki do wynagrodzenia] | str. 226
Art. 139. [Wypłata wynagrodzenia] | str. 233
Art. 140. [Ustalenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego rektora] | str. 235
Art. 141. [Prawo do nagrody jubileuszowej] | str. 237
Art. 142. [Obliczenie wysokości nagrody jubileuszowej] | str. 245
Art. 143. [Dodatkowe wynagrodzenie roczne] | str. 246
Art. 144. [Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych] | str. 251
Art. 145. [Nagrody rektora] | str. 258
Art. 146. [Odprawa] | str. 261
Art. 147. [Stosowanie przepisów k.p.; właściwość sądów pracy] | str. 264
DZIAŁ V. Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki | str. 278
Rozdział 2. Stopień doktora | str. 278
Oddział 1. Nadawanie stopnia doktora | str. 278
Art. 185. [Podmioty doktoryzujące] | str. 278
Art. 186. [Warunki nadania stopnia doktora] | str. 285
Art. 187. [Rozprawa doktorska] | str. 293
Art. 188. [Udostępnienie rozprawy doktorskiej i recenzji w BIP podmiotu doktoryzującego] | str. 301
Art. 189. [Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora] | str. 305
Art. 190. [Promotorzy i recenzenci] | str. 307
Art. 191. [Dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej] | str. 313
Art. 192. [Określenie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora] | str. 315
Art. 193. [Odwołanie do RDN od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora] | str. 319
Art. 194. [Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora] | str. 325
Art. 195. [Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nadania stopnia doktora] | str. 328
Art. 196. [Urlop na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej] | str. 332
Art. 197. [Tryby przygotowania rozprawy doktorskiej] | str. 336
Oddział 2. Kształcenie doktorantów | str. 338
Art. 200. [Rekrutacja do szkoły doktorskiej] | str. 338
Art. 201. [Czas trwania kształcenia doktorantów] | str. 345
Art. 202. [Realizacja indywidualnego planu badawczego] | str. 349
Art. 203. [Skreślenie z listy doktorantów] | str. 353
Art. 204. [Złożenie rozprawy doktorskiej] | str. 355
Art. 205. [Regulamin szkoły doktorskiej] | str. 358
Art. 206. [Obowiązki wobec doktorantów w przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dyscyplinie] | str. 364
Art. 207. [Podstawowe obowiązki doktoranta] | str. 366
Art. 208. [Przerwy wypoczynkowe; zaliczenie okresu kształcenia w szkole doktorskiej do okresu pracy] | str. 369
Art. 209. [Stypendium doktoranckie] | str. 372
Art. 210. [Kredyt studencki] | str. 378
Art. 211. [Zakwaterowanie w domu studenckim; wyżywienie w stołówce studenckiej] | str. 381
Art. 212. [Stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego] | str. 382
Art. 213. [Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie] | str. 383
Art. 214. [Ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej] | str. 383
Art. 215. [Samorząd doktorantów] | str. 384
Art. 216. [Zrzeszanie się w organizacjach doktorantów] | str. 387
Oddział 3. Tryb eksternistyczny | str. 389
Art. 217. [Wniosek o wyznaczenie promotora] | str. 389
Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego | str. 391
Art. 218. [Podmioty habilitujące] | str. 391
Art. 219. [Warunki nadania stopnia doktora habilitowanego] | str. 392
Art. 220. [Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego] | str. 401
Art. 221. [Ocena przez RDN wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego; powołanie komisji habilitacyjnej; wyznaczenie recenzenta; kolokwium habilitacyjne] | str. 403
Art. 222. [Informacje udostępniane w BIP podmiotu habilitującego] | str. 413
Art. 223. [Zwolnienie od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym] | str. 418
Art. 224. [Odwołanie do RDN od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego] | str. 421
Art. 225. [Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu tego stopnia – odpowiednie stosowanie przepisów] | str. 427
Art. 226. [Nabycie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego] | str. 437
Rozdział 4. Tytuł profesora | str. 441
Art. 227. [Warunki nadania tytułu profesora] | str. 441
Art. 228. [Wszczęcie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora] | str. 446
Art. 229. [Recenzent w postępowaniu w sprawie nadania tytułu profesora] | str. 451
Art. 230. [Złożenie przez RDN wniosku o nadanie tytułu profesora] | str. 453
Art. 231. [Utrata tytułu profesora jako następstwo złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego] | str. 455
DZIAŁ VII. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 459
Rozdział 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich | str. 459
Art. 275. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str. 459
Art. 276. [Kary dyscyplinarne] | str. 465
Art. 277. [Rzecznicy dyscyplinarni] | str. 472
Art. 278. [Podmioty orzekające w postępowaniach dyscyplinarnych] | str. 476
Art. 279. [Właściwość rzeczowa komisji dyscyplinarnych] | str. 479
Art. 280. [Kadencja komisji dyscyplinarnej] | str. 480
Art. 281. [Obsługa komisji dyscyplinarnych przez ministerstwo] | str. 481
Art. 282. [Kompetencje rektora] | str. 481
Art. 283. [Mediacja] | str. 484
Art. 284. [Kara upomnienia] | str. 488
Art. 285. [Rozpoczęcie prowadzenia sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego] | str. 492
Art. 286. [Strony w postępowaniu wyjaśniającym i ich uprawnienia] | str. 496
Art. 287. [Termin wszczęcia i zakończenia postępowania wyjaśniającego; przesłanki wszczęcia postępowania wyjaśniającego z urzędu] | str. 497
Art. 288. [Przedawnienie karalności] | str. 504
Art. 289. [Zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego] | str. 505
Art. 290. [Zawieszenie postępowania wyjaśniającego] | str. 507
Art. 291. [Skład orzekający komisji dyscyplinarnych] | str. 509
Art. 292. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym] | str. 509
Art. 293. [Przebieg postępowania dyscyplinarnego] | str. 510
Art. 294. [Orzeczenia komisji dyscyplinarnej] | str. 520
Art. 295. [Odwołanie do komisji dyscyplinarnej przy ministrze oraz do sądu pracy] | str. 526
Art. 296. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego] | str. 534
Art. 297. [Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego na czas trwania postępowania przygotowawczego lub postępowania sądowego] | str. 541
Art. 298. [Przedawnienie karalności] | str. 542
Art. 299. [Przekazanie orzeczenia komisji dyscyplinarnej stronom postępowania, rektorowi i ministrowi] | str. 542
Art. 300. [Zatarcie kar dyscyplinarnych] | str. 543
Art. 301. [Opinia komisji do spraw etyki w nauce PAN] | str. 545
Art. 302. [Zawieszenie w pełnieniu obowiązków] | str. 547
Art. 303. [Wynagrodzenie w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków] | str. 549
Art. 304. [Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej rzecznika dyscyplinarnego oraz członka komisji dyscyplinarnej] | str. 551
Art. 305. [Zakres stosowania przepisów k.p.k. do postępowań w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str. 552
Art. 306. [Delegacja ustawowa – szczegółowy tryb prowadzenia mediacji, postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego] | str. 555
Dział XIV. Przepisy szczególne | str. 556
Art. 451. [Wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowisko nauczyciela akademickiego w uczelni wojskowej; wyznaczenie funkcjonariusza na stanowisko nauczyciela akademickiego w uczelni służb państwowych; stanowisko profesora w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych i uczelni morskiej] | str. 556
Art. 452. [Zwolnienie ze stanowiska nauczyciela akademickiego uczelni wojskowej będącego żołnierzem zawodowym] | str. 561
Art. 453. [Dodatkowe zatrudnienie żołnierza zawodowego będącego nauczycielem akademickim uczelni wojskowej; stwierdzenie wygaśnięcia mandatu rektora uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej oraz uczelni morskiej] | str. 562
Art. 454. [Uczestnictwo nauczyciela akademickiego w udzielaniu świadczeń zdrowotnych] | str. 568
Art. 455. [Świadczenia dla żołnierzy zawodowych wykonujących zadania w uczelni wojskowej oraz funkcjonariuszy wykonujących zadania w uczelni służb państwowych – odesłanie do odrębnych przepisów] | str. 570
Art. 456. [Przebieg zawodowej służby wojskowej żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska w uczelniach] | str. 573
Art. 457. [Odpowiedzialność zawodowa w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej i uczelni morskiej] | str. 574
Art. 458. [Nagroda ministra przyznawana nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w uczelni wojskowej, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznej, uczelni medycznej lub uczelni morskiej] | str. 576

Ustawa z 3.07.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wyciąg) | str. 579

Rozdział 3. Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 581
Art. 246. [Ciągłość stosunków pracy pracowników uczelni; dostosowanie umów o pracę do wprowadzanych przepisów] | str. 581
Art. 247. [Przyporządkowanie nauczycieli akademickich do odpowiednich stanowisk określonych we wprowadzanych przepisach] | str. 600
Art. 248. [Pracownicy uczelni zatrudnieni w uczelniach na podstawie mianowania w dniu wejścia w życie wprowadzanych przepisów] | str. 606
Art. 249. [Wprowadzenie regulaminów pracy; zawarcie zakładowych układów zbiorowych pracy lub ustalenie regulaminów wynagradzania; dostosowanie umów o pracę do nowych przepisów; dostosowanie stanowisk osób zatrudnionych na podstawie mianowania do stanowisk określonych na podstawie wprowadzanych przepisów] | str. 618
Art. 250. [Stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego i profesora wizytującego] | str. 621
Art. 251. [Niezakończone sprawy dotyczące zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego] | str. 622
Art. 252. [Niezakończone sprawy dotyczące zatrudnienia nauczyciela akademickiego] | str. 623
Art. 253. [Utrzymanie w mocy zgód rektora na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego] | str. 624
Art. 254. [Wymiar czasu pracy pracowników uczelni – okres stosowania dotychczasowych przepisów] | str. 625
Art. 255. [Niezakończone sprawy dotyczące ocen okresowych nauczycieli akademickich; pierwsza ocena okresowa dokonywana na podstawie wprowadzanych przepisów] | str. 636
Art. 256. [Zasady wykorzystywania i wymiar urlopów dla celów naukowych i urlopów dla poratowania zdrowia udzielonych przed wejściem w życie wprowadzanych przepisów] | str. 638
Art. 257. [Niezakończone postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich] | str. 639
Art. 258. [Termin zakończenia kadencji komisji dyscyplinarnych; świadczenia przysługujące rzecznikom dyscyplinarnym i członkom komisji dyscyplinarnych] | str. 644
Art. 259. [Zniesienie Konwentu Rzeczników] | str. 646
Art. 260. [Zachowanie przez pracowników uczelni niepublicznych prawa do dodatku za staż] | str. 646
Art. 261. [Zaliczenie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej] | str. 649
Art. 262. [Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w latach 2019–2026] | str. 651

Bibliografia | str. 655

Orzecznictwo | str. 668

Skorowidz | str. 675
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl