Dodano produkt do koszyka

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych

Katarzyna Małysa-Sulińska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:
W książce przedstawiono administracyjnoprawne ograniczenia działań inwestycyjnych, które mogą być podejmowane na poszczególnych etapach procesu budowlanego.


Opracowanie zawiera miedzy innymi omówienie zagadnień związanych z:


określeniem przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania oraz warunków zabudowy;
uzyskaniem zgody na podjecie robót budowlanych, w tym także robót polegających na rozbiórce;
prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa, z uwzględnieniem przypadków, w których możliwa jest ich legalizacja;
przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, ze wskazaniem sytuacji, gdy zasadne jest nałożenie kary za stwierdzone przez organ naruszenia postanowień pozwolenia na budowę;
użytkowaniem obiektu budowlanego, w tym także przedstawienie obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla prawników, studentów prawa i administracji oraz pracowników administracji publicznej. Zainteresować może również wszystkie osoby planujące bądź realizujące inwestycje budowlane.

Cena: 85.00 zł 64.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Kurier GLS 45.00 zł
Odbiór osobisty

Gottlieba Daimlera 2, Warszawa

azymut@selly.pl

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16

Opis produktu
Tytuł
Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych
Autor
Katarzyna Małysa-Sulińska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5296-3
Rok wydania
2012
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne | str. 21

1.1. Pojęcie inwestycji budowlanej | str. 21

1.2. Pojęcie procesu budowlanego | str. 22

1.3. Źródła prawa regulujące proces budowlany | str. 23

1.4. Reglamentacyjny i policyjny charakter regulacji administracyjnoprawnych w procesie budowlanym | str. 26

Rozdział 2
Przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy | str. 28

2.1. Akty określające przeznaczenie terenu, sposób jego zagospodarowania oraz warunki zabudowy | str. 28

2.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 29

2.2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w systemie aktów kształtujących ład przestrzenny | str. 29

2.2.2. Uwzględnienie w treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustaleń zawartych w innych aktach planistycznych | str. 34

2.2.3. Szczególna rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w systemie aktów kształtujących ład przestrzenny | str. 37

2.2.4. Treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 39

2.2.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako podstawa pozwoleń budowlanych | str. 42

2.2.6. Sądowoadministracyjna kontrola legalności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 43

2.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 46

2.3.1. Organ właściwy w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 50

2.3.2. Strony postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 52

2.3.3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 55

2.3.4. Termin zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 61

2.3.5. Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 62

2.3.6. Przesłanki ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 64

2.3.7. Tryb ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 68

2.3.8. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 74

2.3.9. Uzgodnienie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z innymi organami | str. 78

2.3.10. Rozstrzygnięcie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 85

2.3.10.1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 86

2.3.10.2. Odmowa ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 87

2.3.11. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 88

2.3.11.1. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 88

2.3.11.2. Wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 89

2.3.11.3. Nieważność decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 91

2.3.11.4. Wznowienie postępowania zakończonego decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego | str. 93

2.4. Decyzja o warunkach zabudowy | str. 95

2.4.1. Organ właściwy w sprawie o ustalenie warunków zabudowy | str. 96

2.4.2. Strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy | str. 97

2.4.3. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy | str. 97

2.4.4. Zawieszenie postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy | str. 100

2.4.5. Przesłanki ustalenia warunków zabudowy | str. 103

2.4.6. Tryb ustalania warunków zabudowy | str. 110

2.4.7. Projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy | str. 119

2.4.8. Uzgodnienie wydania decyzji o warunkach zabudowy z innymi organami | str. 119

2.4.9. Rozstrzygnięcie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy | str. 120

2.4.9.1. Ustalenie warunków zabudowy | str. 120

2.4.9.2. Odmowa ustalenia warunków zabudowy | str. 121

2.4.10. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na inną osobę | str. 122

2.4.11. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o ustalenie warunków zabudowy | str. 124

2.4.11.1. Wygaśnięcie decyzji o warunkach zabudowy | str. 124

Rozdział 3
Zgoda na podjęcie robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie, montażu lub remoncie | str. 125

3.1. Roboty budowlane podlegające reglamentacji administracyjnej | str. 125

3.2. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych | str. 130

3.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych | str. 131

3.2.2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych | str. 132

3.2.3. Ocena dokumentacji złożonej ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót budowlanych | str. 137

3.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych | str. 140

3.2.4.1. Sprzeciw dotyczący przystąpienia do wykonywania robót budowlanych | str. 141

3.2.4.2. Nałożenie na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę | str. 143

3.2.4.3. Zgoda na przystąpienie do wykonywania robót budowlanych | str. 144

3.3. Pozwolenie na budowę | str. 145

3.3.1. Organ właściwy w sprawie o pozwolenie na budowę | str. 146

3.3.2. Strony postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę | str. 148

3.3.3. Wniosek o pozwolenie na budowę | str. 152

3.3.4. Termin zakończenia postępowania w sprawie o pozwolenie na budowę | str. 165

3.3.5. Przesłanki wydania pozwolenia na budowę | str. 166

3.3.6. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie o pozwolenie na budowę | str. 179

3.3.7. Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na budowę | str. 187

3.3.7.1. Udzielenie pozwolenia na budowę | str. 188

3.3.7.2. Udzielenie pozwolenia na budowę dla części inwestycji budowlanej | str. 192

3.3.7.3. Odmowa udzielenia pozwolenia na budowę | str. 193

3.3.8. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę | str. 193

3.3.9. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o pozwolenie na budowę | str. 196

3.3.9.1. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę | str. 196

3.3.9.2. Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę | str. 198

3.3.9.3. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę | str. 199

3.4. Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego | str. 200

Rozdział 4
Roboty budowlane prowadzone z naruszeniem prawa | str. 202

4.1. Przypadki kwalifikowane jako prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 202

4.2. Organ właściwy do podejmowania rozstrzygnięć determinowanych prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 203

4.3. Adresaci rozstrzygnięć podjętych w związku z prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 204

4.4. Strony postępowań podjętych w związku z prowadzeniem robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 205

4.5. Prowadzenie budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 206

4.5.1. Przesłanki podjęcia procedury legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 206

4.5.2. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowanym bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 207

4.5.3. Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i - jeżeli budowa nie została zakończona - pozwolenie na wznowienie robót budowlanych przy obiekcie budowanym bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 209

4.5.4. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 209

4.5.5. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem prowadzenia budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 212

4.5.5.1. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 213

4.5.5.2. Zatwierdzenie projektu budowlanego obiektu, którego budowa była prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę, i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych | str. 214

4.5.5.3. Zatwierdzenie projektu budowlanego obiektu, którego budowa była prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 214

4.5.6. Weryfikacja decyzji podjętej w związku ze stwierdzeniem prowadzenia budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę | str. 215

4.6. Prowadzenie budowy bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 216

4.6.1. Przesłanki podjęcia procedury legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 216

4.6.2. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie budowanym bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 217

4.6.3. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie legalizacji budowy prowadzonej bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 218

4.6.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem prowadzenia budowy bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 219

4.6.4.1. Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 220

4.6.4.2. Zezwolenie na dokończenie budowy, która była prowadzona bez wymaganego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych lub pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 221

4.7. Inne niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia. bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu przypadki prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 221

4.7.1. Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych w - innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu - przypadkach wykonywania robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 222

4.7.2. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w - innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu - przypadkach wykonywania robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 223

4.7.3. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem - innego niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu - przypadku prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 226

4.7.3.1. Nakaz zaniechania dalszych - innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu - robót budowlanych bądź rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części bądź doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego | str. 227

4.7.3.2. Odstąpienie od wykonania określonych czynności lub robót budowlanych | str. 228

4.7.3.3. Stwierdzenie doprowadzenia - innych niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu - robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem | str. 228

4.7.3.4. Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego obiektu, przy którym roboty budowlane były prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach, i pozwolenie na wznowienie robót | str. 229

4.7.3.5. Zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego obiektu, przy którym roboty budowlane były prowadzone w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach | str. 229

4.7.4. Weryfikacja decyzji podjętej w związku ze stwierdzeniem - innego niż budowa prowadzona bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru jej rozpoczęcia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu - przypadku prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa | str. 230

Rozdział 5
Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego | str. 231

5.1. Podlegające reglamentacji administracyjnej przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego | str. 231

5.2. Zawiadomienie o zakończeniu budowy | str. 233

5.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy | str. 233

5.2.2. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy | str. 234

5.2.3. Ocena dokumentacji złożonej z zawiadomieniem o zakończeniu budowy | str. 237

5.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy | str. 238

5.2.4.1. Sprzeciw wobec przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego | str. 238

5.2.4.2. Zgoda na przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego | str. 239

5.2.5. Zwrot dokumentów złożonych z zawiadomieniem o zakończeniu budowy | str. 240

5.3. Pozwolenie na użytkowanie | str. 241

5.3.1. Organ właściwy w sprawie o pozwolenie na użytkowanie | str. 241

5.3.2. Strony postępowania w sprawie o pozwolenie na użytkowanie | str. 242

5.3.3. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie | str. 243

5.3.4. Obowiązkowa kontrola budowy | str. 245

5.3.5. Kara za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli budowy | str. 247

5.3.6. Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na użytkowanie | str. 249

5.3.6.1. Udzielenie bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie | str. 249

5.3.6.2. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem robót budowlanych | str. 249

5.3.6.3. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie z zastrzeżeniem warunków użytkowania obiektu budowlanego | str. 250

5.3.6.4. Udzielenie pozwolenia na użytkowanie pod warunkiem wykonania określonych robót budowlanych | str. 251

5.3.6.5. Odmowa udzielenia pozwolenia na użytkowanie | str. 251

5.3.7. Zwrot dokumentów złożonych z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie | str. 252

5.4. Nielegalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 252

Rozdział 6
Użytkowanie obiektu budowlanego | str. 254

6.1. Ustawowe obowiązki związane z użytkowaniem obiektu budowlanego | str. 254

6.1.1. Adresaci ustawowych obowiązków związanych z użytkowaniem obiektu budowlanego | str. 254

6.1.2. Obowiązek przechowywania i udostępniania dokumentacji obiektu budowlanego | str. 255

6.1.3. Obowiązek właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego | str. 256

6.1.4. Obowiązek przeprowadzania kontroli stanu obiektu budowlanego | str. 257

6.2. Nakazy podjęcia określonego działania związane ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania. lub użytkowania obiektu budowlanego | str. 260

6.2.1. Organ właściwy do wydania nakazu określonego działania związanego ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego | str. 261

6.2.2. Adresaci nakazów określonego działania związanych ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego | str. 261

6.2.3. Strony postępowań w przedmiocie wydania nakazów związanych ze stwierdzeniem uchybień w zakresie właściwego utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego | str. 262

6.2.4. Nakaz usunięcia nieprawidłowości w zakresie utrzymywania lub użytkowania obiektu budowlanego | str. 263

6.2.5. Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego | str. 264

6.2.6. Nakaz opróżnienia bądź wyłączenia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi | str. 266

6.3. Niezwłoczne podjęcie działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia związanego z użytkowaniem obiektu budowlanego | str. 267

6.3.1. Adresaci obowiązku niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia związanego z użytkowaniem obiektu budowlanego | str. 267

6.3.2. Środki zabezpieczające podejmowane w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia związanego z użytkowaniem obiektu budowlanego | str. 268

6.4. Obowiązki determinowane wystąpieniem katastrofy budowlanej w użytkowanym obiekcie budowlanym | str. 268

6.4.1. Adresaci obowiązków determinowanych wystąpieniem katastrofy budowlanej w użytkowanym obiekcie budowlanym | str. 269

6.4.2. Działania podejmowane po wystąpieniu katastrofy budowlanej | str. 269

Rozdział 7
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 271

7.1. Podlegające reglamentacji administracyjnej działania kwalifikowane jako zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. lub jego części | str. 271

7.2. Zgłoszenie zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 273

7.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 274

7.2.2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 275

7.2.3. Ocena dokumentacji złożonej ze zgłoszeniem zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 277

7.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 278

7.2.4.1. Sprzeciw dotyczący zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 278

7.2.4.2. Zgoda na dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części | str. 280

7.3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 281

7.3.1. Organ właściwy do podejmowania działań determinowanych zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 282

7.3.2. Adresaci rozstrzygnięć determinowanych zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonanej bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 282

7.3.3. Strony postępowania podjętego w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonaną bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo sprzeciwu właściwego organu | str. 283

7.3.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana bez wymaganego zgłoszenia | str. 283

7.3.4.1. Wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, którego zmiana sposobu użytkowania została dokonana bez wymaganego zgłoszenia | str. 284

7.3.4.2. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie legalizacji sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, którego zmiana została dokonana bez wymaganego zgłoszenia | str. 285

7.3.4.3. Rozstrzygnięcie podjęte w związku ze stwierdzeniem dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia | str. 286

7.3.5. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części dokonana pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ | str. 287

Rozdział 8
Rozbiórka obiektu budowlanego lub urządzenia budowlanego | str. 288

8.1. Roboty rozbiórkowe podlegające reglamentacji administracyjnej | str. 288

8.2. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych | str. 289

8.2.1. Organ właściwy w przedmiocie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych | str. 290

8.2.2. Dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych | str. 290

8.2.3. Ocena dokumentacji złożonej ze zgłoszeniem zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych | str. 291

8.2.4. Rozstrzygnięcie podjęte w związku z dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonywania robót rozbiórkowych | str. 292

8.2.4.1. Sprzeciw dotyczący przystąpienia do wykonywania robót rozbiórkowych | str. 293

8.2.4.2. Nałożenie na zgłaszającego obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę | str. 294

8.2.4.3. Zgoda na przystąpienie do wykonywania robót rozbiórkowych | str. 295

8.3. Pozwolenie na rozbiórkę | str. 296

8.3.1. Organ właściwy w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę | str. 297

8.3.2. Strony postępowania w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę | str. 299

8.3.3. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę | str. 300

8.3.4. Termin zakończenia postępowania w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę | str. 303

8.3.5. Przesłanki wydania pozwolenia na rozbiórkę | str. 303

8.3.6. Tryb podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę | str. 304

8.3.7. Rozstrzygnięcie w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę | str. 305

8.3.7.1. Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę | str. 305

8.3.7.2. Odmowa udzielenia pozwolenia na rozbiórkę | str. 305

8.3.8. Weryfikacja decyzji wydanej w sprawie o pozwolenie na rozbiórkę | str. 306

8.4. Legalne przystąpienie do wykonywania robót rozbiórkowych przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru ich wykonywania lub. przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę | str. 306

8.5. Wykonywanie robót rozbiórkowych z naruszeniem prawa | str. 307

Wykaz powołanej literatury | str. 309

Wykaz powołanych orzeczeń | str. 315

Wykaz powołanych aktów prawnych | str. 331
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

OSDW Azymut Sp. z o.o.
Gottlieba Daimlera 2
02-460 Warszawa
NIP: 525-21-05-994

(42) 680 44 00 pon.-pt. 8-16
azymut@selly.pl